Rozmanitost přírody III – rostliny, houby, živočichové a rovnováha v přírodě

Zachování druhové pestrosti a rovnováhy v přířodě je v současnosti bezesporu jedním z nejdůležitějších úkolů lidstva. Proto je zcela přirozené, že se ji žáci učí poznávat a chránit již od prvního stupně základní školy. Ale čím mladší žáci jsou, tím obtížnější je pro ně osvojit si poznatky pouze na základě teoretických informací. Každá názorná ukázka, každé „osobní“ seznámení s nějakým konkrétním organizmem a každý, byť sebejednodušší experiment, který si mohou s pomocí pedagoga nebo samostatně vyzkoušet, výrazně přispívá k prohloubení vztahu k přírodě a k hlubšímu pochopení příslušné problematiky. Ne každý pedagog, který na 1. stupni základní školy vyučuje, má v oblasti přírodních věd natolik hluboké znalosti, aby mohl žákům takováto „osobní“ seznámení, názorné ukázky a experimentování dostatěčně často umožňovat a současně je uměl správným způsobem interpretovat.

Seminář je určen učitelům na 1. stupni základní školy, kteří si chtějí prohloubit své odborné znalosti tak, aby byli schopni seznamovat žáky s novými poznatky v oboru, s rozmanitými druhy rostlin, živočichů a hub a pěstovat u žáků kladný vztah k živé i neživé přírodě.

Tento vzdělávací program byl sestaven na základě několikaleté zkušenosti s praktickými přírodovědnými programy pro žáky prvního stupně ZŠ a jejich učitele, a to jako reakce na požadavky učitelů, kteří se těchto programů opakovaně účastnili. V průběhu semináře získají pedagogové řadu nových, pro ně často překvapivých poznatků a dovedností (z oblasti systematického třídění organizmů a moderních metod mapování jejich výskytu), které pak mohou přenášet na své žáky. Způsob, jakým je možné takto získané poznatky po didaktické stránce „uchopit“ a využít při výuce, necháváme již na uvážení každého jednotlivého pedagoga.

V průběhu semináře se budeme věnovat druhové pestrosti a rovnováze v přírodě, systematickému třídění organizmů, ale také živočichům, rostlinám a houbám, které denně potkáváme, i těm, které jsou součástí našeho jídelníčku. Zmíníme se také o běžných, invazních, vzácných a chráněných druzích. Vyzkoušíme si, jak je snadné či obtížné různé druhy pozorovat či mapovat jejich výskyt. Nakonec se zaměříme na různé ekosystémy, jejich studium a ochranu.

Akreditováno pod č.: MSMT-40176/2020-4-1035

Typ akce: 
prezenční seminář a dílna
Délka: 
8 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 
3-8
Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 
2 890 Kč

V případě plného obsazení semináře/kurzu účastníky z jedné školy poskytujeme slevu 25 %.

Zaujala Vás tato vzdělávací akce a chcete se dozvědět více? Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám zašleme více informací o její náplni i časovém rozvržení.